Menu Zamknij

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej rozpoczęty

W połowie stycznia 2023 r. upływa termin, w którym można składać wnioski o dofinansowanie działań z dziedziny edukacji ekologicznej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program obejmuje cztery pola tematyczne, a kwota do rozdysponowania to półtora miliona złotych

Nabór wniosków ruszył 15 listopada 2022 r. i ma potrwać w sumie dwa miesiące. O przydzielenie środków pieniężnych mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, instytucje kulturalne, władze miast i gmin, czy też podległe władzom samorządowym jednostki organizacyjne, np. szkoły. Dotyczy to jednak wyłącznie tych podmiotów, które zajmują się ochroną środowiska bądź edukacją ekologiczną a całość dochodu przeznaczają na realizacje celów statutowych. Wniosku nie może więc złożyć rodzina czy pojedynczy mieszkaniec.
Nie ma określonej minimalnej kwoty, ale za to wyznaczona została maksymalna, o jaką można wnioskować. WFOŚiGW może więc przyznać co najwyżej sto pięćdziesiąt tysięcy złotych danemu wnioskodawcy. Ściśle określona też została lista dopuszczalnych wydatków, jakie mogą być sfinansowane w ramach dofinansowania w programie wsparcia. Pieniądze mogą być więc wydane np. na koszty wyżywienia w formie kateringu, na bilety wstępu do odwiedzanych muzeów czy innego rodzaju obiektów, na honoraria autorskie dla prelegentów bądź wykładowców i na szereg innych wyszczególnionych wydatków.
Wyznaczone zostały cztery pola tematyczne, w ramach których może być wspierana finansowo edukacja ekologiczne. Pierwsze z nich to ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój. Drugim są odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. Trzecie pole tematyczne to przeciwdziałanie emisjom – co oznacza działania przeciw wypuszczaniu zanieczyszczeń do środowiska. No i wreszcie czwarte pole tematyczne, którym jest Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Ten ostatni powstał w 2018 r. i ma za zadanie finansować działania łączące się z rozwojem elektromobilności oraz transportem poruszanym przy pomocy paliw alternatywnych wobec tych, które obecnie są stosowane powszechnie.
Warto zwrócić uwagę na skalę oddziaływania edukacji ekologicznej, jaka może być dofinansowana w ramach omawianego programu. Otóż podjęte działanie musi objąć co najmniej pięć tysięcy osób, z czego przynajmniej pięćset w tak zwanych działaniach bezpośrednich, czyli np. spotkaniach, szkoleniach, prelekcjach, wycieczkach. Określony też został maksymalny czas trwania, wynoszący dwa lata.
Jakie są cele programu? Jest ich kilka. To zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy o środowisku, aktywizacja społeczna, jak również tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych wśród ludności.
No i najistotniejsza kwestia dla potencjalnych beneficjentów, jaką jest poziom możliwego do uzyskania dofinansowania. W Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w zdecydowanej większości przypadków może to być nie więcej, niż 90% kosztów kwalifikowanych. Na wyższy poziom dofinansowania mogą liczyć wyłącznie gminy usytuowane na terenie parków narodowych.
Przyjmowanie wniosków odbywa się do 15 stycznia 2023 r. do godziny 15:30, jednak bez tzw. zbędnej papierologii. Wnioski mogą być składane jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.