Menu Zamknij

Ciepłe mieszkanie po raz drugi

29 września 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach drugiej edycji programu Ciepłe mieszanie. Obok osób fizycznych, tym razem skorzystać mogą także niewielkie wspólnoty mieszkaniowe

Z dobrodziejstw programu Ciepłe mieszkanie mogą skorzystać mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Zgodnie z zasadami programu można dzięki niemu zlikwidować dotychczasowy piec węglowy i zamiast niego wstawić kocioł gazowy, piec na pellet drzewny, zamontować ogrzewanie elektryczne albo pompę ciepła. Lokale mieszkalne mogą być podłączone do ogrzewania z miejskiej lub gminnej sieci ciepłowniczej. Pieniądze z programu można przeznaczyć na zakup odpowiednich okien lub drzwi.
Program Ciepłe mieszkanie finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale mieszkańcy nie muszą się fatygować do stolicy, aby wziąć udział w tym programie. Środkami z NFOŚiGW dysponują poszczególne fundusze wojewódzkie, w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program realizowany jest w postaci dotacji do gmin, te z kolei mogą udzielać dotacji odbiorcom końcowym, czyli osobom i wspólnotom mieszkaniowym.
Jaka jest różnica w zasadach pomiędzy pierwszą a drugą edycją programu Ciepłe mieszkanie? Druga edycja ma poszerzony zakres dofinansowania. Za pierwszym razem nie zostali uwzględnieni m. in. najemcy lokali komunalnych a także wspólnoty mieszkaniowe składające się z trzech, czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu lokali. Dodatkowo podwyższono maksymalne kwoty dofinansowania.
Jak zaznacza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, beneficjentem końcowym mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie, a także wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.
Najwyższe dofinansowanie przewidziane jest dla wnioskodawców, których lokale znajdują się w jednej ze 163 gmin w Polsce uznanych za gminy najbardziej zanieczyszczone według stanu za 2022 rok. Chodzi o wykaz gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza za 2022 r. stwierdzone zostały jednocześnie przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo[a]pirenu w pyle zawieszonym PM 10. Z powiatu tarnogórskiego na tej liście znalazły się Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Radzionków.
Jeżeli chodzi o najwyższe stężenie pyłu zawieszonego PM10 w gminie, to Tarnowskie Góry i Świerklaniec mają ten współczynnik za 2022 r. na poziomie 53. Choć jest to wynik niezadowalający, to i tak lepszy od tak znanych miejscowości sudeckich jak Kłodzko (58) czy Nowa Ruda (85), a także od miejscowości turystycznych w Karpatach. Przykładowo gorsze powietrze od Tarnowskich Gór posiadają Żywiec (91), Zakopane (77) czy Sucha Beskidzka (75).
Jak pod tym względem prezentują się gminy położone na południe od Tarnowskich Gór? Tam również jest nieco gorsze powietrze. Piekary Śląskie w omawianym zestawieniu otrzymały współczynnik 65, Bytom – 72 a Radzionków – 69.
Drugi brany pod uwagę parametr to najwyższe stężenie pyłu zawieszonego PM 2,5 w gminie. Średnioroczny poziom dopuszczalny to 20 μg/m3. W Tarnowskich Górach i Świerklańcu ten parametr był w 2022 r. nieznacznie przekroczony, wynosząc 21. Gorzej było w Radzionkowie – 25. Tak samo złe powietrze jak w Radzionkowie miały w 2022 r. także m. in. podtatrzańskie Kościelisko i Nowy Targ a także Bytom, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój czy Maków Podhalański.
Trzeci parametr to stężenie benzo[a]pirenu. To organiczny związek chemiczny z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W badaniach stwierdzono jego szkodliwość dla zdrowia ze względu na właściwości rakotwórcze. Poziom docelowy to 1 ng/m. W przypadku Tarnowskich Gór wynosił on 3, w Świerklańcu 4 a w Radzionkowie 5. Gorsze wyniki pod tym względem miały np. Zakopane, Nowy Targ, Kęty czy Andrychów.
Dotacje dla gospodarstw domowych w ramach programu Ciepłe mieszkanie są zróżnicowane kwotowo. Im wyższy dochód osiąga gospodarstwo domowe, tym dotacja będzie niższa. Mniej otrzymają wnioskodawcy z gmin o czystszym powietrzu, czyli z tych nie znajdujących się na liście 163 najbardziej zanieczyszczonych gmin. Kwota dofinansowania dla osób fizycznych może więc wynosić od 16,5 tys. zł do 43,9 tys. zł. Za to wspólnoty mieszkaniowe liczące od 3 do 7 lokali mogą starać się o dotacje w wysokości 375 tys. zł na jedną inwestycję, w przypadku gdy zadanie będzie się składać z całościowej termomodernizacji, wymiany starego pieca węglowego oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Co istotne, brać udział w programie można także wtedy, gdy już wcześniej w danym budynku wcześniej wymieniony został piec na nowe źródło ciepła, nieemitujące takich jak poprzednio zanieczyszczeń. W takim przypadku wspólnota mieszkaniowa może otrzymać do 150 tys. zł na to, żeby docieplić budynek.
Zgodnie z obecnymi założeniami przedstawionymi we wrześniu 2023 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zapoczątkowany w 2022 r. program Ciepłe mieszkanie ma być realizowany do 2026 r., przy czym zobowiązania podejmowane będą do 30 czerwca 2024 r. Do tego dnia mają być zawieranie umowy z gminami przez poszczególne WFOŚiGW. Środki finansowe wydatkowane być mają przez wojewódzkie fundusze do 31 grudnia 2026 r. Wnioski będą przyjmowane przez WFOŚiGW od 29 września 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Może się jednak zdarzyć, tak jak to było w niektórych wcześniejszych programach, że pula środków zostanie wcześniej wyczerpana.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.