Menu Zamknij

Tężnie solankowe i remizy strażackie, czyli nowości w ofercie WFOŚiGW w Katowicach

Trzydzieści milionów złotych przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na programy inwestycyjne, przeznaczone do realizacji w 2023 r. Część z nich skierowana jest do mieszkańców. Adresatami innych są władze samorządowe, organizacje a nawet straże pożarne.

Mieszkańcy tych domów, które nie są podłączone do kanalizacji ściekowej, będą mogli starać się o dofinansowanie z programu Przydomowa oczyszczalnia. Dotyczy to posesji znajdujących się na terenie województwa śląskiego, względem których nie ma planów przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Mogą to być budynki położone na odludziu, w lesie, w polu, czy w miejscach, dokąd z innych powodów nie opłaca się doprowadzać kanalizacji zbiorczej.
Inauguracja programu pilotażowego Przydomowa oczyszczalnia w 2022 r. spotkała się z wyraźnym zainteresowaniem. Program uruchomiono z początkiem lipca 2022 r. z założeniem, że wnioski przyjmowane będą przez sześć miesięcy, do końca roku. Na ten cel przeznaczono milion złotych. W regulaminie zapisano pewne ograniczenia, np. takie, że lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz znajdować się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią lub jego bliskim sąsiedztwie. Co istotne, dopuszczono także wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we własnym zakresie, ale pod warunkiem przeprowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
Na chętnych nie trzeba było długo czekać. Okazało się, że już 8 sierpnia 2022 r., a więc po 39 dniach od inauguracji, wyczerpane zostały środki przeznaczone na ten cel. Wobec sporego zainteresowania, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił wznowić w 2023 r. ten program. Dzięki niemu można się starać o zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 metrów sześciennych na dobę. W 2023 r. na ten program zaplanowano na razie 4 mln złotych.
Innym nowym programem rozpoczętym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest program Zielona przestrzeń. Jego adresatem są jednostki samorządu terytorialnego, a więc np. powiaty czy gminy. Termin na składanie wniosków mija z końcem lutego 2023 r., a termin zakończenia zadania – z końcem października 2024 r. Celem programu jest stworzenie ogólnodostępnych terenów zielonych, mogących służyć np. rekreacji czy odpoczynkowi. W ramach programu gminy mogą starać się o dofinansowanie np. budowy tężni solankowych, zakupów systemów nawadniania, zbiorników na wodę deszczową, lamp energooszczędnych, a nawet założenia ogrodów wertykalnych zwanych zielonymi ścianami. Jednym z istotnych warunków jest to, że tak przygotowany teren zielony musi istnieć w niezmienionej formie przynajmniej przez pięć lat od daty zakończenia zadania.
Jedną z grup docelowych, do których adresuje swe programy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, są strażacy. W poprzednim roku mogli oni skorzystać m. in. z dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2023 r. z myślą o tej grupie zawodowej przygotowano program Bezpieczny strażak jak również program Eko remiza. W tym drugim strażacy mogą wnioskować o środki na termomodernizację remiz strażackich. Część z nich, w tym te usytuowane w małych wioskach, znajdują się w nienajlepszym stanie.
Poza wymienionymi programami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przygotował na 2023 r. jeszcze kilka innych. To np. program Ekopracownia pod chmurką, opracowany z myślą o podmiotach prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim. Jego celem jest utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć lekcyjnych z takich przedmiotów, jak przyroda, biologia, ekologia, geografia, geologia itp. zarówno w szkołach podstawowych jak i w szkołach średnich.
Kolejną ofertą w portfelu WFOŚiGW w Katowicach jest program Zielono-niebieska infrastruktura. Ma on zwiększyć retencję wód opadowych i roztopowych a także wprowadzić efektywne rozwiązania służące ograniczeniu zużycia wody i przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Natomiast w programie pod nazwą Poprawa jakości powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej kontynuowane będą działania zmierzające do wyrugowania węgla jako paliwa służącego do ogrzewania. Dofinansowaniu podlegać będzie wymiana pieców węglowych oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.