Menu Zamknij

Park Miejski w Tarnowskich Górach z dofinansowaniem z WFOŚiGW

Zabytkowy Park Miejski przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach wymaga co jakiś czas przeprowadzania prac pielęgnacyjnych. W 2023 r. środki na ten cel przeznaczane są nie tylko z budżetu miasta. Kwota 39 921 zł 54 gr pochodzi z dofinansowania przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Utworzony w 1903 r. tarnogórski park znajduje się pod ochroną prawną z kilku względów. W 2016 r. wpisany został do rejestru zabytków, a w 2017 r. stał się jednym z elementów wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na pogórnicze pozostałości w ukształtowaniu terenu i krajobrazie parku.
To, że park jest zabytkowy i chroniony nie oznacza, że przyroda jest tu pozostawiona sama sobie, jak to ma miejsce np. w obszarach ochrony ścisłej parków narodowych. Na ten rok tarnogórski magistrat zaplanował np. bieżącą pielęgnację zieleni niskiej czy też cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących w parku.
W dalszych planach przewidywana jest rewaloryzacja parku. Będzie to zadanie kosztowne, wyceniane na około 30 milionów złotych. Miasto skompletowało już dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na budowę, rozpoczynając starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. Jeżeli starania te powiodą się, to prace ruszą.
Do tego czasu część infrastruktury parkowej nie będzie poddawana gruntownym remontom. Nie można się więc spodziewać np. wyasfaltowania alejek poprzecznych, posiadających dzisiaj gruntową nawierzchnię. Na wyasfaltowanie ich nie ma zgody ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dwie główne alejki prowadzące przez cały park od jednego cmentarza do drugiego mają już nawierzchnię asfaltową i tutaj sytuacja nie powinna ulec zmianie.
W razie podjęcia robót budowlanych w ramach rewaloryzacji parku mają też być wymienione tabliczki z nazwami alejek, takich jak np. Aleja Pod Wieżę czy Promenada. Obecne drewniane tablice ustawione zostały w październiku 2013 r. Już po kilku latach znać na nich było działalność wandali, którzy odrywali np. wizerunek herbu miasta. Dochodziło nawet do przypadków wyrywania tabliczek z gruntu.
Tarnogórski park miejski, choć nie jest tak okazały jak parki w Chorzowie czy w Bytomiu, pozostaje jednym z chętniej uczęszczanych miejsc przez mieszkańców. Zabiegi pielęgnacyjne zaplanowane w drzewostanie mają sprawić także to, by po parku można było spacerować bezpieczne, bez narażania się na opadanie uschniętych konarów drzew.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.