Menu Zamknij

Dofinansowanie obiektów użyteczności publicznej

Straż pożarna, archiwum, żłobek czy noclegownia mogą teraz skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim”. Dofinansowywanie ma pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Oczywiście nie chodzi tu o dosłowne rozumienie nazwy programu. Jego celem nie jest zmiana składu powietrza atmosferycznego wewnątrz tych budynków, lecz coś więcej. Program daje możliwość likwidacji kotłów węglowych i zastąpienia ich innym sposobem ogrzewania. Dofinansowaniu podlegają jedynie zadania realizowane na terenie województwa śląskiego.
W odróżnieniu od niektórych programów realizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach w niedalekiej przeszłości, tym razem nie jest możliwe zamontowanie wysokosprawnego kotła węglowego czy też kotła gazowego. Jak to wyraźnie zaznaczono w § 1 pkt. 2 Regulaminu naboru wniosków, „Dofinansowaniu podlegają zadania polegające na demontażu nieefektywnego źródła ciepła opalanego węglem oraz zakupu i montażu pompy ciepła lub kotła na biomasę lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej służących do celów ogrzewania lub ogrzewania”.
Dodatkowo w ramach tego samego programu, poza likwidacją kotłów węglowych, można też fakultatywnie dokonać zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej służącej m.in. do zasilania pompy ciepła, zakup i montaż magazynów energii oraz układu sterowania. Można też postarać się o modernizację instalacji centralnego ogrzewania, czy też o termomodernizację budynku wykonaną na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego. W regulaminie wprowadzono ograniczenie co do tego, jaką kwotę można wydatkować na dokumentację techniczną, dotyczącą powyższego zakresu inwestycji. Nie może ona przekraczać 5% kosztów kwalifikowanych zadania.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie dopuszcza stosowania dowolnych pomp ciepła, kotłów na biomasę czy też modułów fotowoltaicznych, lecz wyłącznie takich, które spełniają ściśle określone kryteria i parametry. Przykładowo, jak zapisano w programie, „Kotły na biomasę muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, lub PN-EN 303-5:2021-09 potwierdzony zaświadczeniem lub certyfikatem, wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European Cooperation for Accreditation) oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe”.
W zasadach programu zapisano, że ma on sześć celów. Są to m.in. zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Prócz tego ma on upowszechniać wykorzystanie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
WFOŚiGW w Katowicach ustalił, że podmioty pragnące wziąć udział w omawianym programie mogą starać się o pokrycie w formie dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż ćwierć miliona złotych. Można wnioskować o pokrycie całości lub części pozostałej kwoty w formie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.
Zgodnie z przyjętą przez Fundusz praktyką, składanie wniosków może się odbywać w formie elektronicznej poprzez platformę internetową ePUAP, lub też w formie tradycyjnej. Wnioski o dofinansowanie, w tym także załączniki będące podpisanymi dokumentami zaopatrzonymi w pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy można również dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobiście bądź też za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej.
Kto może starać się o pieniądze w ramach programu? Zostało to wyszczególnione w § 1 pkt. 1 regulaminu. Wymieniono tam cały zakres osób prawnych, będących posiadaczami tytułu prawnego do nieruchomości, w których prowadzona jest ściśle określona działalność. To m.in. placówki świadczące opiekę zdrowotną finansowaną ze środków publicznych, domy pomocy społecznej, noclegownie, wyższe uczelnie, szkoły, żłobki, domy kultury, archiwa, ochotnicze straże pożarne, hospicja, obiekty administracji publicznej czyli np. starostwa powiatowe, kościoły czy też inne budynki organizacji wyznaniowych.
Nabór wniosków rozpoczął się 29 stycznia 2024 r. i ma potrwać do 29 marca 2024 r. W zasadach programu zaznaczono, że beneficjent zobowiązany jest do promowania otrzymanego wsparcia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Funduszem.

EKO-WIEŚCI

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.